czasopisma o zasięgu międzynarodowym

Sbalchiero, S. i Eder, M. (2020). Topic modeling, long texts and the best number of topics: some problems and solutions. Quality & Quantity, doi:10.1007/s11135-020-00976-w.

Choiński, M., Eder, M. i Rybicki, J. (2019). Harper Lee and other people: a stylometric diagnosis. Mississippi Quarterly, 70/71(3): 355–374.

Woźniak, M., Wołos, A., Modrzyk, U., Górski, R. L., Winkowski, J., Bajczyk, M., Szymkuć, S., Grzybowski, B. i Eder, M. (2018). Linguistic measures of chemical diversity and the ‘keywords’ of molecular collections. Scientific Reports, 8(1), 7598.

Piasecki, M., Walkowiak, T. i Eder, M. (2018). Open stylometric system WebSty: Integrated language processing, analysis and visualisation. Computational Methods in Science and Technology, 24(1): 43–58, doi:10.12921/cmst.2018.0000007.

O’Sullivan, J., Bazarnik, K., Eder, M. i Rybicki, J. (2018). Measuring Joycean Influences on Flann O’Brien. Digital Studies / Le champ numérique, 8(1): 1–25, doi.org/10.16995/dscn.288.

Eder, M., Piasecki, M. i Walkowiak, T. (2017). An open stylometric system based on multilevel text analysis. Cognitive Studies / Études Cognitives, 17, doi:10.11649/cs.1430.

Eder, M. (2017). Visualization in stylometry: cluster analysis using networks. Digital Scholarship in the Humanities, 32(1): 50-64, [pre-print].

Waldenfels, R. von i Eder, M. (2016). A stylometric approach to the study of differences between Croatian and Serbian, or: is the Hobbit in Serbian more Hobbit or more Serbian? Russian Linguistics, 40(1): 11-31, [pre-print, and full version (open-access)].

Eder, M., Kestemont, M. i Rybicki, J. (2016). Stylometry with R: A package for computational text analysis. R Journal, 16(1): 107-121, https://journal.r-project.org/archive/2016/RJ-2016-007/index.html.

Eder, M. (2016). Rolling stylometry. Digital Scholarship in the Humanities, 31(3): 457-469, [pre-print].

Eder, M. (2015). In search of the author of “Chronica Polonorum” ascribed to Gallus Anonymous: A stylometric reconnaissance. Acta Poloniae Historica, 112: 5-23, [pre-print].

Eder, M. (2015). Does size matter? Authorship attribution, small samples, big problem. Digital Scholarship in the Humanities, 30(2): 167-182, [pre-print].

Eder, M. i Rybicki, J. (2013). Do birds of a feather really flock together, or how to choose training samples for authorship attribution. Literary and Linguistic Computing, 28(2): 229-36, [pre-print].

Eder, M. (2013). Mind your corpus: systematic errors in authorship attribution. Literary and Linguistic Computing, 28(4): 603-14, [pre-print].

Rybicki, J. i Eder, M. (2011). Deeper Delta across genres and languages: do we really need the most frequent words? Literary and Linguistic Computing, 26(3): 315-21, [pre-print].

Eder, M. (2011). Style-markers in authorship attribution: a cross-language study of authorial fingerprint. Studies in Polish Linguistics, 6, 99-114, [pre-print].

Pawłowski, A., Krajewski, M. i Eder, M. (2010). Time series modelling in the analysis of Homeric verse. Eos, 97, 79-100, [pre-print].

Pawłowski, A. i Eder, M. (2001). Quantity or stress? Sequential analysis of Latin prosody. Journal of Quantitative Linguistics 8, 81-97, [pre-print].

czasopisma o zasięgu krajowym

Eder, M. i Górski, R. L. (2019). Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny. Język Polski, 99(3): 5–17.

Król, M., Derwojedowa, M., Górski, R. L., Gruszczyński, W., Opaliński, K., Potoniec, P., Woliński, M., Kieraś, W. i Eder, M. (2019). Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt. Język Polski, 99: 92–101.

Eder, M. (2017). Zagadkowe „źwierzę o jednym oku”, czyli o fraszce III 78 Kochanowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 7(10): 17–31.

Eder, M. (2016). Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych. Przegląd Humanistyczny, 60(3): 31–44.

Pawłowski, A. i Eder, M. (2015). Struktury sekwencyjne w „Kronice Dalimila”: analiza stylometryczna. Rocznik Slawistyczny, 64: 147–70.

Eder, M., Klapper, M. i Kołodziej, D. (2015). Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 71: 189–202.

Eder, M. (2014). Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu – przykład stylometrii. Teksty Drugie, 2: 90-105.

Eder, M. (2002). Traktat Nowacjana „O widowiskach” – kilka uwag o tekście i autorze. Meander, 57(1): 59–68.

Eder, M. (1996). Sobowtóry Alfiusza. O epodzie 2 Horacego i jej staropolskich parafrazach. Meander, 51(5–6): 287–96.

książki

Górski, R. L., Król, M. i Eder, M. (2019). Zmiana w języku. Studia kwantytatywno-korpusowe. Kraków: IJP PAN.

Rozmowy Salomona z Marchołtem (2014). Przełożył i opracował M. Eder. Wrocław: Atut.

Deptuchowa, E., Eder, M., Frodyma, M., Klapper, M., Kołodziej, D., Kozłowska, M., Leńczuk, M., i in. (2014). Suplement do Słownika staropolskiego, Cz. I: Verba absentia. Kraków: Lexis.

Wolan, A. (2010). De libertate politica sive civili / O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej (tłumaczenie Stanisława Dubingowicza). Wyd. M. Eder i R Mazurkiewicz. Warszawa: Neriton.

Eder, M. (2008). Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster: katalog. Warszawa: Neriton.

Eder, M. (2008). U źródeł aforystyki polskiej. Studium o „Przysłowiach” Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wrocław: Atut.

Eder, M. (2008). “The Polonica Collection” from Skokloster Castle. Stockholm: Stockholm universitet.

Eder, M. i Twardzik, W. (2007). Indeksy do Słownika staropolskiego: alfabetyczny, a tergo, verba absentia, verba expurgata. Kraków: Lexis.

Eder, M. (2003). Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1981–2002. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

rozdziały w tomach zbiorowych

Eder, M., Rybicki, J. i Kestemont, M. (2020). Measuring style. In O’Sullivan, J. (ed), Digital Humanities for Literary Studies: Methods, Tools & Practices. TAMU University Press, w druku.

Eder, M. (2018). Elena Ferrante: a virtual author. In Tuzzi, A. and Cortelazzo, M. A. (eds), Drawing Elena Ferrante’s Profile. Padova: Padova University Press, pp. 31–45, http://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869381300.

Eder, M. (2017). Autorstwo „Kroniki” Anonima zwanego Gallem w świetle badań stylometrycznych: rekonesans. In Dąbrówka, A., Skibiński, E. and Wojtowicz, W. (eds), Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem. Warszawa: IBL PAN, pp. 59–74.

Rybicki, J., Eder, M. i Hoover, D. (2016). Computational stylistics and text analysis. In: C. Crompton, R. L. Lane and R. Siemens (eds.), Doing Digital Humanities, London and New York: Routledge, pp. 123-144.

Eder, M. (2016). A bird’s eye view of early modern Latin: distant reading, network analysis and style variation. In: M. Ullyot, D. Jakacki, and L. Estill (eds.), Early Modern Studies and the Digital Turn. Toronto and Tempe: Iter and ACMRS, pp. 63-89 (New Technologies in Medieval and Renaissance Studies, vol. 6), http://ems.itercommunity.org, [pre-print].

Pawłowski, A. i Eder, M. (2015). Sequential structures in Dalimil’s Chronicle: quantitative analysis of style variation. In: J. Mačutek and G. Mikros (eds.), Sequences in Language and Text. Walter de Gruyter, pp. 147-70.

Eder, M. (2013). Computational stylistics and Biblical translation: how reliable can a dendrogram be? In: T. Piotrowski and Ł. Grabowski (eds.) The Translator and the Computer. Wrocław: WSF Press, pp. 155–170, [pre-print].

Eder, M. (2011). Znajomość w literaturze staropolskiej traktatów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników. In Cieński, M. (ed), Humanizm polski i wspólnoty. Naród – społeczeństwo – państwo – Europa. Warszawa: Neriton, pp. 151–82.

Eder, M. i Wojtkowska-Maksymik, M. (2010). Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku. In Nowicka-Jeżowa, A. (ed), Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, vol. 2. Warszawa: Neriton, pp. 93–159.

Eder, M. (2007). O słownikach osobliwych, czyli przyczynek do sarmackiej leksykografii. In Laskowski, R. and Mazurkiewicz, R. (eds), Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków: IJP PAN, pp. 81–95.

Eder, M. i Twardzik, W. (2006). Czy staropolska kicz/kić naprawdę była wyrazem nieprzyzwoitym? („Cantilena inhonesta” odczytana na nowo). In Bobrowski, I. and Kowalik, K. (eds), Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Kraków: Lexis, pp. 163–75.

Eder, M. (2006). Uwagi o rytmice pieśni „Jezusa Judasz przedał” Władysława z Gielniowa – problem akcentu wyrazowego. In Mazurkiewicz, R. (ed), Cantando cum citharista. W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa. Warszawa: IBL PAN, pp. 135–46.

inne publikacje

Eder, M. i Byszuk, J. (2019). Feature selection in authorship attribution: ordering the wordlist. Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. Utrecht https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0930.html.

Ochab, J. K., Byszuk, J., Pielström, S. i Eder, M. (2019). Identifying similarities in text analysis: hierarchical clustering (linkage) versus network clustering (community detection). Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. Utrecht https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0981.html.

Eder, M. (2018). Words that have made history, or modeling the dynamics of linguistic changes. Digital Humanities 2018: Book of Abstracts. Mexico City, pp. 362–65, https://dh2018.adho.org/en/abstracts.

Eder, M., Winkowski, J., Woźniak, M., Górski, R. L., i Grzybowski, B. (2018). Text mining methods to solve organic chemistry problems, or topic modeling applied to chemical molecules. Digital Humanities 2018: Book of Abstracts. Mexico City, pp. 562–65, https://dh2018.adho.org/en/abstracts/.

Eder, M. (2017). Short samples in authorship attribution: A new approach. Digital Humanities 2017: Conference Abstracts. Montreal: McGill University, pp. 221–24, https://dh2017.adho.org/abstracts/341/341.pdf.

Maryl, M. i Eder, M. (2017). Topic patterns in an academic literary journal: the case of ‘Teksty Drugie’. Digital Humanities 2017: Conference Abstracts. Montreal, pp. 515–18, https://dh2017.adho.org/abstracts/390/390.pdf.

Eder, M. (2015). Taking stylometry to the limits: benchmark study on 5,281 texts from “Patrologia Latina”. In: Digital Humanities 2015: Book of Abstracts, University of Western Sydney, http://dh2015.org/abstracts.

Eder, M. (2015). Through the magnifying glass: rolling stylometry for collaborative authorship. In: Digital Humanities 2015: Book of Abstracts, University of Western Sydney, http://dh2015.org/abstracts, [the poster itself].

Eder, M. (2014). Stylometry, network analysis and Latin literature. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 457-58, http://dharchive.org/paper/DH2014/Poster-324.xml, [the poster itself].

Eder, M. (2014). Large-scale stylometry using network analysis. In: Qualico 2014: Book of Abstracts, Olomouc: Palacky University, pp. 38-39, [pre-print].

Craig, H., Eder, M., Jannidis, F., Kestemont, M., Rybicki, J. i Schöch, C. (2014). Validating computational stylistics in literary interpretation. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 136-39., http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-857.xml.

O’Sullivan, J., Bazarnik, K., Eder, M. i Rybicki, J. (2014). Two Irish Birds: A Stylometric Analysis of James Joyce and Flann O’Brien. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 284-86, http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-863.xml.

Górski, R., Eder, M. i Rybicki, J. (2014). Stylistic fingerprints, POS tags and inflected languages: a case study in Polish. In Qualico 2014: Book of Abstracts, Olomouc: Palacky University, pp. 51-53.

Eder, M. (2013). Bootstrapping Delta: a safety-net in open-set authorship attribution. Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln: University of Nebraska-Lincoln, pp. 169-72, http://dh2013.unl.edu/abstracts/index.html, [pre-print].

Eder, M., Kestemont, M. i Rybicki, J. (2013). Stylometry with R: a suite of tools. Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln: University of Nebraska-Lincoln, pp. 487-89, http://dh2013.unl.edu/abstracts, [pre-print, and the poster itself].

Eder, M. (2012). Mind your corpus: systematic errors in authorship attribution. Digital Humanities 2012: Conference Abstracts. Hamburg: Hamburg University Press, pp. 181-85, [pre-print].

Eder, M. i Rybicki, J. (2011). Stylometry with R. Digital Humanities 2011: Conference Abstracts. Stanford University, Stanford, pp. 308-11, [pre-print, and the poster itself].

Eder, M. (2010). Does size matter? Authorship attribution, short samples, big problem. Digital Humanities 2010: Conference Abstracts. King’s College London, pp. 132-35, [pre-print].

Eder, M. i Rybicki, J. (2009). PCA, Delta, JGAAP and Polish poetry of the 16th and the 17th centuries: who wrote the dirty stuff? Digital Humanities 2009: Conference Abstracts. University of Maryland, College Park (MA), pp. 242-44.

Eder, M. (2008). How rhythmical is hexameter: a statistical approach to ancient epic poetry. Digital Humanities 2008: Book of Abstracts. University of Oulu, Finland, pp. 112-14, [pre-print].