Stylistyka komputerowa

Garść projektów powstałych w środowisku grupy badawczej Computational Stylistics Group, zajmującej się analizą tekstu za pomocą metod statystycznych, stylometrią, atrybucją autorską, analizą wydźwięku i podobnymi zagadnieniami.

CLS INFRA

Projekt europejski Computational Literary Studies Infrastructure (CLS INFRA), którego celem jest stworzenie infrastruktury badawczej dla wszystkich zainteresowanych – choć w praktyce głównie uczonych – zajmujących się komputerową analizą dzieł literackich.

Stylo

Oprogramowanie do analiz w zakresie stylistyki komputerowej, atrybucji autorskiej itd.

Bootstrap Consensus Networks

Metoda stylometryczna do obrazowania podobieństw między tekstami wykorzystująca narzędzia analizy sieci.

Rolling Stylometry

Metoda stylometryczna tzw. klasyfikacji nadzorowanej, w której badany tekst jest najpierw podzielony na równej długości fragmenty, a następnie przyporządkowany sekwencyjnie do zdefiniowanych klas.

Zmiana w języku

Niewiekla monografia autorstwa R. L. Górskiego, M. Król i M. Edera poświęcona zastosowaniom metod kwantytatywnych w językoznawstwie historycznym, na przykładzie analizy zmian w polszczyźnie XVI–XIX wieku.

Andrzeja Wolana O wolności

Wydanie krytyczne traktatu Andrzeja Wolana De libertate politica sive civili z roku 1572 oraz jego staropolskiego tłumaczenia pióra Stanisława Dubingowicza pt. O wolności ślacheckiej albo rzeczypospolitej.

Rozmowy Salomona z Marchołtem

Przekład łacińskiego tekstu Dialogus Salomonis cum Marcolfo oraz wydanie krytyczne zachowanych fragmentów przekładu Jana z Koszyczek pt. Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sposnym.

Przysłowia... Andrzeja Maksymiliana Fredry

Studium o XVII-wiecznym tekście Andrzeja Maksymiliana Fredry (1620–1679) pt. Przysłowia mów potocznych i jego kontekstach interpretacyjnych.