international peer reviewed journals

Eder, M. and Górski, R. L. (2023). Stylistic fingerprints, POS-tags, and inflected languages: A case study in Polish. Journal of Quantitative Linguistics, 30(1): 86–103, doi:10.1080/09296174.2022.2122751, [pre-print].

Eder, M. (2022). Boosting word frequencies in authorship attribution. CHR 2022: Computational Humanities Research. Antwerp, pp. 387–97, [pre-print].

Górski, R. L. and Eder, M. (2022). Modeling the dynamics of language change: logistic regression, Piotrowski’s law, and a handful of examples in Polish. Journal of Quantitative Linguistics, doi:10.1080/09296174.2022.2151208, [pre-print].

Škorić, M., Stanković, R., Ikonić Nešić, M., Byszuk, J. and Eder, M. (2022). Parallel stylometric document embeddings with deep learning based language models in literary authorship attribution. Mathematics, 10(5): 838, doi:10.3390/math10050838.

Sbalchiero, S. and Eder, M. (2020). Topic modeling, long texts and the best number of topics: some problems and solutions. Quality & Quantity, 54(4): 1095–1108, doi:10.1007/s11135-020-00976-w.

Choiński, M., Eder, M. and Rybicki, J. (2019). Harper Lee and other people: a stylometric diagnosis. Mississippi Quarterly, 70/71(3): 355–374.

Woźniak, M., Wołos, A., Modrzyk, U., Górski, R. L., Winkowski, J., Bajczyk, M., Szymkuć, S., Grzybowski, B. and Eder, M. (2018). Linguistic measures of chemical diversity and the ‘keywords’ of molecular collections. Scientific Reports, 8(1), 7598.

Piasecki, M., Walkowiak, T. and Eder, M. (2018). Open stylometric system WebSty: Integrated language processing, analysis and visualisation. Computational Methods in Science and Technology, 24(1): 43–58, doi:10.12921/cmst.2018.0000007.

O’Sullivan, J., Bazarnik, K., Eder, M. and Rybicki, J. (2018). Measuring Joycean Influences on Flann O’Brien. Digital Studies / Le champ numérique, 8(1): 1–25, doi.org/10.16995/dscn.288.

Eder, M., Piasecki, M. and Walkowiak, T. (2017). An open stylometric system based on multilevel text analysis. Cognitive Studies / Études Cognitives, 17, doi:10.11649/cs.1430.

Eder, M. (2017). Visualization in stylometry: cluster analysis using networks. Digital Scholarship in the Humanities, 32(1): 50-64, [pre-print].

Waldenfels, R. von, and Eder, M. (2016). A stylometric approach to the study of differences between Croatian and Serbian, or: is the Hobbit in Serbian more Hobbit or more Serbian? Russian Linguistics, 40(1): 11-31, [pre-print, and full version (open-access)].

Eder, M., Kestemont, M. and Rybicki, J. (2016). Stylometry with R: A package for computational text analysis. R Journal, 16(1): 107-121, https://journal.r-project.org/archive/2016/RJ-2016-007/index.html.

Eder, M. (2016). Rolling stylometry. Digital Scholarship in the Humanities, 31(3): 457-469, [pre-print].

Eder, M. (2015). In search of the author of “Chronica Polonorum” ascribed to Gallus Anonymous: A stylometric reconnaissance. Acta Poloniae Historica, 112: 5-23, [pre-print].

Eder, M. (2015). Does size matter? Authorship attribution, small samples, big problem. Digital Scholarship in the Humanities, 30(2): 167-182, [pre-print].

Eder, M. and Rybicki, J. (2013). Do birds of a feather really flock together, or how to choose training samples for authorship attribution. Literary and Linguistic Computing, 28(2): 229-36, [pre-print].

Eder, M. (2013). Mind your corpus: systematic errors in authorship attribution. Literary and Linguistic Computing, 28(4): 603-14, [pre-print].

Rybicki, J. and Eder, M. (2011). Deeper Delta across genres and languages: do we really need the most frequent words? Literary and Linguistic Computing, 26(3): 315-21, [pre-print].

Eder, M. (2011). Style-markers in authorship attribution: a cross-language study of authorial fingerprint. Studies in Polish Linguistics, 6, 99-114, [pre-print].

Pawłowski, A., Krajewski, M. and Eder, M. (2010). Time series modelling in the analysis of Homeric verse. Eos, 97, 79-100, [pre-print].

Pawłowski, A. and Eder, M. (2001). Quantity or stress? Sequential analysis of Latin prosody. Journal of Quantitative Linguistics 8, 81-97, [pre-print].

national peer reviewed journals

Maryl, M. and Eder, M. (forthcoming). Słowozbiory ‘Tekstów Drugich’. Teksty Drugie.

Eder, M. and Górski, R. L. (2019). Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny. Język Polski, 99(3): 5–17.

Król, M., Derwojedowa, M., Górski, R. L., Gruszczyński, W., Opaliński, K., Potoniec, P., Woliński, M., Kieraś, W. and Eder, M. (2019). Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt. Język Polski, 99: 92–101.

Eder, M. (2017). Zagadkowe „źwierzę o jednym oku”, czyli o fraszce III 78 Kochanowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 7(10): 17–31.

Eder, M. (2016). Słowa znaczące, słowa kluczowe, słowozbiory – o statystycznych metodach wyszukiwania wyrazów istotnych. Przegląd Humanistyczny, 60(3): 31–44.

Pawłowski, A. and Eder, M. (2015). Struktury sekwencyjne w „Kronice Dalimila”: analiza stylometryczna. Rocznik Slawistyczny, 64: 147–70.

Eder, M., Klapper, M. and Kołodziej, D. (2015). Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 71: 189–202.

Eder, M. (2014). Metody ścisłe w literaturoznawstwie i pułapki pozornego obiektywizmu - przykład stylometrii. Teksty Drugie, 2: 90-105.

Eder, M. (2002). Traktat Nowacjana „O widowiskach” – kilka uwag o tekście i autorze. Meander, 57(1): 59–68.

Eder, M. (1996). Sobowtóry Alfiusza. O epodzie 2 Horacego i jej staropolskich parafrazach. Meander, 51(5–6): 287–96.

books

Górski, R. L., Król, M. and Eder, M. (2019). Zmiana w języku. Studia kwantytatywno-korpusowe. Kraków: IJP PAN.

Rozmowy Salomona z Marchołtem (2014). Critically edited by M. Eder. Wrocław: Atut.

Deptuchowa, E., Eder, M., Frodyma, M., Klapper, M., Kołodziej, D., Kozłowska, M., Leńczuk, M., et al. (2014). Suplement do Słownika staropolskiego, Cz. I: Verba absentia. Kraków: Lexis.

Wolan, A. (2010). De libertate politica sive civili / O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej (tłumaczenie Stanisława Dubingowicza). Critically edited by M. Eder and R Mazurkiewicz. Warszawa: Neriton.

Eder, M. (2008). Polonika ze zbiorów Zamku Skokloster: katalog. Warszawa: Neriton.

Eder, M. (2008). U źródeł aforystyki polskiej. Studium o „Przysłowiach” Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wrocław: Atut.

Eder, M. (2008). “The Polonica Collection” from Skokloster Castle. Stockholm: Stockholm universitet.

Eder, M. and Twardzik, W. (2007). Indeksy do Słownika staropolskiego: alfabetyczny, a tergo, verba absentia, verba expurgata. Kraków: Lexis.

Eder, M. (2003). Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1981–2002. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

chapters in collective volumes

Šeļa, A., Nagy, B., Byszuk, J., Hernández-Lorenzo, L., Szemes, B. and Eder, M. (forthcoming). From stage to page: language independent bootstrap measures of distinctiveness in fictional speech, [pre-print].

Idziak, J., Šeļa, A., Woźniak, M., Leśniak, A., Byszuk, J. and Eder, M. (2021). Scalable handwritten text recognition system for lexicographic sources of under-resourced languages and alphabets. Computational Science – ICCS 2021, vol. 1. (LNCS 12742). Springer, pp. 137–50, [pre-print].

Eder, M. (2018). Elena Ferrante: a virtual author. In Tuzzi, A. and Cortelazzo, M. A. (eds), Drawing Elena Ferrante’s Profile. Padova: Padova University Press, pp. 31–45, http://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869381300.

Eder, M. (2017). Autorstwo „Kroniki” Anonima zwanego Gallem w świetle badań stylometrycznych: rekonesans. In Dąbrówka, A., Skibiński, E. and Wojtowicz, W. (eds), Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem. Warszawa: IBL PAN, pp. 59–74.

Rybicki, J., Eder, M. and Hoover, D. (2016). Computational stylistics and text analysis. In: C. Crompton, R. L. Lane and R. Siemens (eds.), Doing Digital Humanities, London and New York: Routledge, pp. 123-144.

Eder, M. (2016). A bird’s eye view of early modern Latin: distant reading, network analysis and style variation. In: M. Ullyot, D. Jakacki, and L. Estill (eds.), Early Modern Studies and the Digital Turn. Toronto and Tempe: Iter and ACMRS, pp. 63-89 (New Technologies in Medieval and Renaissance Studies, vol. 6), http://ems.itercommunity.org, [pre-print].

Pawłowski, A. and Eder, M. (2015). Sequential structures in Dalimil’s Chronicle: quantitative analysis of style variation. In: J. Mačutek and G. Mikros (eds.), Sequences in Language and Text. Walter de Gruyter, pp. 147-70.

Eder, M. (2013). Computational stylistics and Biblical translation: how reliable can a dendrogram be? In: T. Piotrowski and Ł. Grabowski (eds.) The Translator and the Computer. Wrocław: WSF Press, pp. 155–170, [pre-print].

Eder, M. (2011). Znajomość w literaturze staropolskiej traktatów antycznych fundamentalnych dla humanizmu: wspólnota czytelników. In Cieński, M. (ed), Humanizm polski i wspólnoty. Naród – społeczeństwo – państwo – Europa. Warszawa: Neriton, pp. 151–82.

Eder, M. and Wojtkowska-Maksymik, M. (2010). Platońskie i neoplatońskie konteksty humanitas w literaturze polskiej XVI–XVIII wieku. In Nowicka-Jeżowa, A. (ed), Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, vol. 2. Warszawa: Neriton, pp. 93–159.

Eder, M. (2007). O słownikach osobliwych, czyli przyczynek do sarmackiej leksykografii. In Laskowski, R. and Mazurkiewicz, R. (eds), Amoenitates vel lepores philologiae. Kraków: IJP PAN, pp. 81–95.

Eder, M. and Twardzik, W. (2006). Czy staropolska kicz/kić naprawdę była wyrazem nieprzyzwoitym? („Cantilena inhonesta” odczytana na nowo). In Bobrowski, I. and Kowalik, K. (eds), Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Kraków: Lexis, pp. 163–75.

Eder, M. (2006). Uwagi o rytmice pieśni „Jezusa Judasz przedał” Władysława z Gielniowa – problem akcentu wyrazowego. In Mazurkiewicz, R. (ed), Cantando cum citharista. W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa. Warszawa: IBL PAN, pp. 135–46.

other publications

Schöch, C., Eder, M., Arias, R., Francois, P. and Primorac, A. (2020). Foundations of Distant Reading. Historical Roots, Conceptual Development and Theoretical Assumptions around Computational Approaches to Literary Texts. Digital Humanities 2020: Book of Abstracts. Ottawa.

Byszuk, J., Woźniak, M., Kestemont, M., Leśniak, A., Łukasik, W., Šeļa, A. and Eder, M. (2020). Detecting direct speech in multilingual collection of 19th century novels. Proceedings of the LREC 2020. Workshop on Language Technologies for Historical and Ancient Languages (LT4HALA 2020). Marseille, pp. 100–04.

Eder, M. and Byszuk, J. (2019). Feature selection in authorship attribution: ordering the wordlist. Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. Utrecht https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0930.html.

Ochab, J. K., Byszuk, J., Pielström, S. and Eder, M. (2019). Identifying similarities in text analysis: hierarchical clustering (linkage) versus network clustering (community detection). Digital Humanities 2019: Book of Abstracts. Utrecht https://dev.clariah.nl/files/dh2019/boa/0981.html.

Eder, M. (2018). Words that have made history, or modeling the dynamics of linguistic changes. Digital Humanities 2018: Book of Abstracts. Mexico City, pp. 362–65, https://dh2018.adho.org/en/abstracts.

Eder, M., Winkowski, J., Woźniak, M., Górski, R. L., and Grzybowski, B. (2018). Text mining methods to solve organic chemistry problems, or topic modeling applied to chemical molecules. Digital Humanities 2018: Book of Abstracts. Mexico City, pp. 562–65, https://dh2018.adho.org/en/abstracts/.

Eder, M. (2017). Short samples in authorship attribution: A new approach. Digital Humanities 2017: Conference Abstracts. Montreal: McGill University, pp. 221–24, https://dh2017.adho.org/abstracts/341/341.pdf.

Maryl, M. and Eder, M. (2017). Topic patterns in an academic literary journal: the case of ‘Teksty Drugie’. Digital Humanities 2017: Conference Abstracts. Montreal, pp. 515–18, https://dh2017.adho.org/abstracts/390/390.pdf.

Eder, M. (2015). Taking stylometry to the limits: benchmark study on 5,281 texts from “Patrologia Latina”. In: Digital Humanities 2015: Book of Abstracts, University of Western Sydney, http://dh2015.org/abstracts.

Eder, M. (2015). Through the magnifying glass: rolling stylometry for collaborative authorship. In: Digital Humanities 2015: Book of Abstracts, University of Western Sydney, http://dh2015.org/abstracts, [the poster itself].

Eder, M. (2014). Stylometry, network analysis and Latin literature. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 457-58, http://dharchive.org/paper/DH2014/Poster-324.xml, [the poster itself].

Eder, M. (2014). Large-scale stylometry using network analysis. In: Qualico 2014: Book of Abstracts, Olomouc: Palacky University, pp. 38-39, [pre-print].

Craig, H., Eder, M., Jannidis, F., Kestemont, M., Rybicki, J. and Schöch, C. (2014). Validating computational stylistics in literary interpretation. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 136-39., http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-857.xml.

O’Sullivan, J., Bazarnik, K., Eder, M. and Rybicki, J. (2014). Two Irish Birds: A Stylometric Analysis of James Joyce and Flann O’Brien. In: Digital Humanities 2014: Book of Abstracts, EPFL-UNIL, Lausanne, pp. 284-86, http://dharchive.org/paper/DH2014/Paper-863.xml.

Górski, R., Eder, M. and Rybicki, J. (2014). Stylistic fingerprints, POS tags and inflected languages: a case study in Polish. In Qualico 2014: Book of Abstracts, Olomouc: Palacky University, pp. 51-53.

Eder, M. (2013). Bootstrapping Delta: a safety-net in open-set authorship attribution. Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln: University of Nebraska-Lincoln, pp. 169-72, http://dh2013.unl.edu/abstracts/index.html, [pre-print].

Eder, M., Kestemont, M. and Rybicki, J. (2013). Stylometry with R: a suite of tools. Digital Humanities 2013: Conference Abstracts. Lincoln: University of Nebraska-Lincoln, pp. 487-89, http://dh2013.unl.edu/abstracts, [pre-print, and the poster itself].

Eder, M. (2012). Mind your corpus: systematic errors in authorship attribution. Digital Humanities 2012: Conference Abstracts. Hamburg: Hamburg University Press, pp. 181-85, [pre-print].

Eder, M. and Rybicki, J. (2011). Stylometry with R. Digital Humanities 2011: Conference Abstracts. Stanford University, Stanford, pp. 308-11, [pre-print, and the poster itself].

Eder, M. (2010). Does size matter? Authorship attribution, short samples, big problem. Digital Humanities 2010: Conference Abstracts. King’s College London, pp. 132-35, [pre-print].

Eder, M. and Rybicki, J. (2009). PCA, Delta, JGAAP and Polish poetry of the 16th and the 17th centuries: who wrote the dirty stuff? Digital Humanities 2009: Conference Abstracts. University of Maryland, College Park (MA), pp. 242-44.

Eder, M. (2008). How rhythmical is hexameter: a statistical approach to ancient epic poetry. Digital Humanities 2008: Book of Abstracts. University of Oulu, Finland, pp. 112-14, [pre-print].